ഡൗൺലോഡ്

വീട് / ഡൗൺലോഡ്
DA-66T (DA-ടച്ച് - CNC പ്രസ് ബ്രേക്കുകൾക്കായുള്ള സീരീസ് 2D ഗ്രാഫിക്കൽ നിയന്ത്രണം)
DA-58T (പ്രസ് ബ്രേക്കുകൾക്കുള്ള കോം‌പാക്റ്റ് 4-ആക്സസ് കളർ ഗ്രാഫിക്കൽ CNC സിസ്റ്റം)
DA-52s (പ്രസ് ബ്രേക്കുകൾക്കുള്ള കോംപാക്റ്റ് 4-ആക്സിസ് കളർ CNC സിസ്റ്റം)
DA-41s (പരമ്പരാഗത പ്രസ് ബ്രേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള കോംപാക്റ്റ് ഡ്യുവൽ ആക്സിസ് നിയന്ത്രണം)
Raymax കാറ്റലോഗ്